Get Adobe Flash player

Partnerzy

logopowiat

STAROSTWO POWIATOWE


 

funflog

Do 27 marca 2015 roku można składać wnioski w konkursie grantowym, organizowanym przez fundację Stichting Lezen & Schrijven (ang. Reading and Writing Foundation), w ramach programu "Biblioteki Publiczne 2020".

Konkurs umożliwia sfinansowanie projektów rzeczniczych na rzecz bibliotek, adresowanych do instytucji i osób sprawujących władzę na różnych szczeblach: lokalnym, narodowym lub międzynarodowym.

Celem tych projektów powinno być nagłaśnianie działań bibliotek publicznych, prowadzonych przede wszystkim w trzech dziedzinach (edukacja cyfrowa, uczenie się przez całe życie, włączenie społeczne) oraz pokazywanie efektów tych działań.

O granty w wysokości do 15 000 euro mogą ubiegać się same biblioteki publiczne, branżowe organizacje bibliotekarskie lub inne instytucje i organizacje wspierające biblioteki publiczne bądź współpracujące z nimi, działające na terenie jednego lub kilku spośród 28 państw Unii Europejskiej.

Rzecznictwo to działania bibliotek i bibliotekarzy, których celem jest wpływanie na tworzenie korzystnych rozwiązań programowych (strategie i polityki) i finansowych umożliwiających bibliotekom odpowiadanie na potrzeby społeczności lokalnych.

Rzecznictwo kierowane jest przede wszystkim do władz samorządowych i centralnych, a realizowane za pomocą działań rzeczniczych.

W pierwszym naborze wniosków przyznano granty na realizację projektów trzem stowarzyszeniom bibliotekarskim (z Rumunii, Bułgarii i Słowenii) oraz jednej bibliotece (z Estonii).

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie programu "Biblioteki Publiczne 2020". Źródło: biblioteki.org

Tryb pozakonkursowy tzw. MAŁE GRANTY 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1534) organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego poza trybem otwartego konkursu ofert ze środków Województwa Małopolskiego z zastrzeżeniem, że wysokość środków finansowych przekazywana w trybie małych grantów nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w danym roku budżetowym na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3. 

Warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach procedury małych grantów:

  • organizacja składa ofertę według wzoru zgodnego z rozporządzeniem MPiPS
  • projekt musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym.
  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty w wysokości 10 000 zł.
  • zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.
Szczegółowe informacje na stronie:

http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/id,5004.html

Ważna informacja dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa Małopolskiego.

Działasz w młodej organizacji pozarządowej?

Masz swoją grupę z którą realizujesz pasje?

Chcesz coś zrobić dla swojej społeczności?

Chcesz wzmocnić swoją organizację?

Jeśli tak - FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE jest dla Ciebie!

Czytaj więcej...

Projekty tematyczne
- Partycypacja obywatelska
- Kontrola obywatelska
- Zwalczanie dyskryminacji
- Przeciwdziałanie wykluczeniu
- Dzieci i młodzież
Nabór: III edycja: 1 września-15 października 2014

 

Kontakt


Biuro Tarnowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Krakowska 13

(II piętro)
33-100 Tarnów

Pn-pt: 8:00 – 16:00

Tel. 14 307 01 31
Tel. 510-964-648

Biuro projektu