Get Adobe Flash player

Partnerzy

logopowiat

STAROSTWO POWIATOWE


 

funflog

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do składania wniosków do Programu Grantowego (edycja IV) w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektu A (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie Grantowym Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Tarnowskim serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku  na platformie Omikron dostępnej do edycji w dniach:

 

Od 04.04.2023r. do 19.04.2023r. do godziny 15:00 pod adresem:

 

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=bc5c114382cdbd98&&b=7940e3860b22212a11b443463217cee8 

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu Grantowego oraz jego załącznikami

CEL KONKURSU:

Celem Programu Grantowego rozumianego jako wsparcie finansowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES) jest rozwój usług oferowanych przez te podmioty poprzez realizację nowych przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym I/LUB testowanie ofert produktów i usług I/LUB podnoszenie konkurencyjności PES na rynku I/LUB promocję ich oferty, realizowany w ramach Programu Grantowego MOWES.

Wsparcie w postaci grantów powinno służyć ekonomizowaniu działalności PES. Przez ekonomizację rozumie się:

  • rozpoczęcie działalności statutowej odpłatnej lub zwiększenie skali/zmiana sposobu prowadzonej działalności statutowej odpłatnej,
  • rozpoczęcie działalności gospodarczej lub zwiększenie skali/zmiana sposobu prowadzonej działalności gospodarczej.                                                                                                                                  KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O PRZYZNANIE GRANTU:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie środków są istniejące podmioty ekonomii społecznej mające siedzibę/filię/oddział na terenie miasta Tarnów lub powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego.

 

KTO NIE MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE GRANTU:

  1. Z ubiegania się o przyznanie środków wyłącza się osoby i podmioty, które są powiązane kapitałowo bądź osobowo z Grantodawcą / członkami Komisji Oceny Wniosków / partnerami realizującymi Projekt lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury Konkursu
  2. Podmioty ekonomii społecznej, które nie mają prawnej możliwości prowadzenia działalności statutowej odpłatnej i/lub gospodarczej (odpowiednie zapisy w statucie i KRS – jeśli dotyczy) lub nie mogą zadeklarować chęci jej prowadzenia w przyszłości w formie podpisanej deklaracji.
  3. Podmioty, które nie mają możliwości ubiegania się o pomoc de minimis (nie spełniają warunków przyznania takiej pomocy lub nie mają możliwości ubiegania się o ten rodzaj pomocy z uwagi na wyczerpany limit tej pomocy tj. 200 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych).
  4. Grantobiorca Programu Grantowego może się ponownie ubiegać o wsparcie finansowe pod warunkiem rozliczenia wcześniejszego grantu. Rozliczenie grantu oznacza akceptację sprawozdania końcowego z realizacji inicjatywy przez Operatora Programu Grantowego.

UWAGA: Zwracamy uwagę na konieczność dobrego planowania działań, ze względu na ograniczony czas trwania realizacji inicjatywy:

  • przeprowadzenie inicjatywy (przygotowanie i przetestowanie oferty) musi się zakończyć do 31 lipca 2023;
  • sprawozdanie (w wersji elektronicznej i wydrukowanej, z załącznikami) musi zostać złożone do 31 sierpnia 2023.

Podczas oceny wniosków zostanie zwrócona szczególna uwaga na wykonalność zaplanowanych działań w przewidywanym czasie.

UWAGA: W ramach konkursu grantowego niekwalifikowalny jest podatek VAT (koszty kwalifikowane w grantach to wydatki netto, a podatek VAT nie może być uwzględniany również jako wkład własny).

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera Regulamin konkursu wraz z załącznikami.

 

UWAGA! Podmiot zainteresowany ubieganiem się o przyznanie środków w ramach Programu Grantowego jest zobowiązany do spotkania z doradcą kluczowym Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dostępnym w biurze Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego przed przystąpieniem do konkursu w celu opracowania Indywidualnego Planu Rozwoju Organizacji. Skorzystanie z tego wsparcia warunkuje możliwość złożenia wniosku w ramach projektu.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Krakowska 13 (II piętro), 33-100 Tarnów

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czas trwania inicjatywy:

Okres realizacji Inicjatywy powinien wynosić od 1 do maksymalnie 2 miesięcy.

Nie ma możliwości przedłużenia czasu realizacji inicjatywy. 

Dokumenty do pobrania: 

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO ST

Załącznik nr 1. Wniosek o dofinansowanie Inicjatywy – wzór

Załącznik nr 2. Formularz deklaracji woli prowadzenia działalności gospodarczej_odpłatnej - wzór

Załącznik nr 3. Karta oceny formalnej Wniosku o dofinansowanie Inicjatywy – wzór

Załącznik nr 4. Karta oceny merytorycznej Wniosku o dofinansowanie Inicjatywy - wzór

Załącznik nr 5. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w formie grantu - wzór

Załącznik nr 5a. Weksel - wzór

Załącznik nr 6. Opis dokumentów księgowych w ramach Inicjatywy - wzór

Załącznik nr 7. Sprawozdanie z realizacji Inicjatywy – wzór

Załącznik nr 8. Kryteria oceny merytorycznej Wniosku o dofinasowanie Inicjatywy

Załącznik nr 9. List intencyjny dot. wspólnej realizacji przedsięwzięcia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej – wzór

zadanie-publiczne

 

REKRUTACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO PROCESU STANDARYZACJI !!!

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizująca zadanie publiczne pod tytułem: 
„Kreator Jakości Trzeciego Sektora”
 ogłasza rekrutację dla organizacji pozarządowych do PROCESU STANDARYZACJI, która będzie prowadzona w sposób ciągły do 31.12.2022 r.

Rekrutacja będzie odbywać się za pomocą formularza on-line, który znajdziecie Państwo w linku poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevUy3ABovlBrOSDHXrZR3GExVM-sqzX1OjYGXADY1pvm22aw/viewform?usp=pp_url

*Do rekrutacji online wymagane jest posiadanie adresu e-mail na poczcie g-mail

Do Projektu zostaną przyjęte przedstawiciele (pracownicy, wolontariusze, członkowie) organizacji według poniższych warunków rekrutacji:

- 5 pkt dla organizacji, które nie mają żadnych standardów

- 3 pkt dla organizacji, które posiadają część standardów (np. politykę RODO, politykę rachunkowości itp.)

- 1 pkt dla organizacji, które chcą odświeżyć swoje standardy

KONTAKT: ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów, II piętro, tel. 14 307 01 31,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

Kontakt


Biuro Tarnowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Krakowska 13

(II piętro)
33-100 Tarnów

Pn-pt: 8:00 – 16:00

Tel. 14 307 01 31
Tel. 510-964-648

Biuro projektu