Get Adobe Flash player

Partnerzy

logopowiat

STAROSTWO POWIATOWE


 

funflog

 

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do składania wniosków do Programu Grantowego (edycja III) w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektu A (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie Grantowym Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Tarnowskim serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku  na platformie Omikron dostępnej pod adresem:

 

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=26b214fa309ebbc9&&b=7940e3860b22212a11b443463217cee8

 

Na wnioski czekamy od 15.09.2021 do 14.10.2021 do godz. 15:00.

 

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu Grantowego oraz jego załącznikami.

 

CEL KONKURSU:

 

Celem Programu Grantowego rozumianego jako wsparcie finansowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES) jest rozwój usług oferowanych przez te podmioty poprzez realizację nowych przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym I/LUB testowanie ofert produktów i usług I/LUB podnoszenie konkurencyjności PES na rynku I/LUB promocję ich oferty, realizowany w ramach Programu Grantowego MOWES.

 

Wsparcie w postaci grantów powinno służyć ekonomizowaniu działalności PES. Przez ekonomizację rozumie się:

 

  • rozpoczęcie działalności statutowej odpłatnej lub zwiększenie skali/zmiana sposobu prowadzonej działalności statutowej odpłatnej,
  • rozpoczęcie działalności gospodarczej lub zwiększenie skali/zmiana sposobu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O PRZYZNANIE GRANTU:
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie środków są istniejące podmioty ekonomii społecznej mające siedzibę/filię/oddział na terenie miasta Tarnów lub powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego.

 

CZAS TRWANIA INICJATYWY:

 

Okres realizacji Inicjatywy powinien wynosić od 1 do 4 miesięcy, nie wcześniej niż od 01.01.2022r. 

 

KTO NIE MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE GRANTU:

 

  1. Z ubiegania się o przyznanie środków wyłącza się osoby i podmioty, które są powiązane kapitałowo bądź osobowo z Grantodawcą / członkami Komisji Oceny Wniosków / partnerami realizującymi Projekt lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury Konkursu
  2. Podmioty ekonomii społecznej, które nie mają prawnej możliwości prowadzenia działalności statutowej odpłatnej i/lub gospodarczej (odpowiednie zapisy w statucie i KRS – jeśli dotyczy) lub nie mogą zadeklarować chęci jej prowadzenia w przyszłości w formie podpisanej deklaracji.
  3. Podmioty, które nie mają możliwości ubiegania się o pomoc de minimis (nie spełniają warunków przyznania takiej pomocy lub nie mają możliwości ubiegania się o ten rodzaj pomocy z uwagi na wyczerpany limit tej pomocy tj. 200 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych).
  4. Grantobiorca Programu Grantowego może się ponownie ubiegać o wsparcie finansowe pod warunkiem rozliczenia wcześniejszego grantu. Rozliczenie grantu oznacza akceptację sprawozdania końcowego z realizacji inicjatywy przez Operatora Programu Grantowego.

 

UWAGA: W ramach konkursu grantowego niekwalifikowalny jest podatek VAT (koszty kwalifikowane w grantach to wydatki netto, a podatek VAT nie może być uwzględniany również jako wkład własny).

 

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera Regulamin konkursu wraz z załącznikami.

 

UWAGA! Podmiot zainteresowany ubieganiem się o przyznanie środków w ramach Programu Grantowego jest zobowiązany do spotkania z doradcą kluczowym Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dostępnym w biurze Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego przed przystąpieniem do konkursu w celu opracowania Indywidualnego Planu Rozwoju Organizacji. Skorzystanie z tego wsparcia warunkuje możliwość złożenia wniosku w ramach projektu.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami!

 

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Krakowska 13 (II piętro), 33-100 Tarnów

tel. 510 964 648, 510 964 909
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Dokumenty do pobrania: 

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO ST

Załącznik nr 1. Wniosek o dofinansowanie Inicjatywy – wzór

Załącznik nr 2. Formularz deklaracji woli prowadzenia działalności gospodarczej_odpłatnej - wzór

Załącznik nr 3. Karta oceny formalnej Wniosku o dofinansowanie Inicjatywy – wzór

Załącznik nr 4. Karta oceny merytorycznej Wniosku o dofinansowanie Inicjatywy - wzór

Załącznik nr 5. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w formie grantu - wzór

Załącznik nr 5a. Weksel - wzór

Załącznik nr 6. Opis dokumentów księgowych w ramach Inicjatywy - wzór

Załącznik nr 7. Sprawozdanie z realizacji Inicjatywy – wzór

Załącznik nr 8. Kryteria oceny merytorycznej Wniosku o dofinasowanie Inicjatywy

Załącznik nr 9. List intencyjny dot. wspólnej realizacji przedsięwzięcia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej – wzór

Informujemy, że dobiegła końca ocena merytoryczna Wniosków o dofinansowanie inicjatywy złożonych w ramach Projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Tarnowski". Komisja Oceniająca Wnioski  wyniku oceny merytorycznej ekspertów zewnętrznych rekomendowała do przyznania grantu 24 inicjatywy. Do przyznania wsparcia niezakwalifikowało się 9 wniosków.  Brak wniosków na liście rezerwowej. 

O wynikach oceny merytorycznej wszyscy Wnioskodawcy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą elektroniczną. 

Poniżej publikujemy listy rankingowe:

1. Lista wniosków niezakwalifikowanych do otrzymania grantu 

2. Lista rezerwowa wniosków zakwalifikowanych do otrzymania grantu

3. Lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania grantu

Informujemy, że dobiegła końca ocena formalna Wniosków o dofinansowanie inicjatywy złożonych w ramach II naboru grantów Projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Tarnowski". Spośród 33 złożonych wniosków, wszystkie spełniły wymagania formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej dokonywanej przez ekspertów zewnętrznych. O wynikach oceny formalnej wszyscy Wnioskodawcy zostali poinformowani drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail. 

Ocena formalna - listy 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

Kontakt


Biuro Tarnowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Krakowska 13

(II piętro)
33-100 Tarnów

Pn-pt: 8:00 – 16:00

Tel. 14 307 01 31
Tel. 510-964-648

Biuro projektu